Miasta się rozrastają, nowe domy wyrastają jak grzyby po deszczu, a ludzie rzadko patrzą na konsekwencje zmian, jakie to wywołuje w otaczającym nas krajobrazie. A konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne. Dzisiaj prezentujemy artykuł dra Krzysztofa Ziarnka o ryzyku, jakie niesie krótkowzroczne myślenie w planowaniu przestrzennym i o wynikającym z tego zagrożeniu wspaniałych Wzgórz Bukowych:

Rozlewanie się miast i pogłębiający się chaos urbanistyczny szybko i bardzo zmienia nasz krajobraz. Najbardziej mnie przy tym przeraża nieodwracalność masowych podziałów gruntów rolnych na drobne działki budowlane. W gminach otaczających Szczecin, na rozległych obszarach dawnych pól budowane są pojedyncze domy i całe osiedla mieszkaniowe. Odnosi się nieodparte wrażenie, że planowanie przestrzenne służy doraźnym i krótkowzrocznym celom właścicieli gruntów, a nie ochronie i rozwijaniu ładu przestrzennego. Miałem nadzieję, że to co powinno być standardem, uda się zrealizować przynajmniej w obszarach, gdzie krajobraz podlega ochronie prawnej.

Wśród kluczowych celów planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, wymieniono ograniczenie przekształcenia krajobrazu rolniczego poprzez koncentrację gruntów budowlanych w obrębie lub obok istniejącej zabudowy wsi Binowo, Kołowo i Dobropole. W planie ochrony wyznaczone zostały granice, do których można rozbudowywać istniejące miejscowości, tak by zaspokoić w tym względzie potrzeby przy równoczesnym zachowaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych otoczenia. Podkreślić muszę, że chodzi przy tym nie tylko o zachowanie tych enklaw krajobrazu rolniczego na polanach otaczających te miejscowości. Ewentualne rozszerzenie zabudowy miałoby bowiem istotne skutki dalej idące dla przyrody Wzgórz Bukowych – pozbawiłoby zwierzęta terenów żerowiskowych (w tym lęgnące się w Puszczy bieliki i inne duże ptaki drapieżne), wiązałoby się z presją na okoliczne lasy i jeziora (zwiększanie ruchu ludzi, oddziaływanie kotów i psów towarzyszących ludziom). Zwiększyłoby ruch na wąskich i krętych drogach w Puszczy fatalnie wpływając na ich bezpieczeństwo.

Zmiana w studium przeprowadzona została przy niedostatecznym uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych, w tym dotyczących gatunków i siedlisk chronionych w obszarze Natura 2000, i w wyniku bardzo karkołomnej interpretacji planu ochrony Parku Krajobrazowego. Rozwój funkcji mieszkaniowych poprzez koncentrację zabudowy w obrębie miejscowości został rozszerzony o możliwość wyznaczania pomiędzy miejscowościami nowych obszarów o zwartej zabudowie. Lokalny samorząd i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zostali wprowadzeni w błąd założeniem, że plan ochrony Parku, wykluczając rozpraszanie zabudowy, dopuszcza budowę zwartych osiedli domów mieszkalnych wśród pól. Tego rodzaju interpretacja przepisów chroniących przed chaotycznym rozlewaniem się aglomeracji na cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny przekreśla nadzieje na zachowanie ich walorów.

Autor:
dr Krzysztof Ziarnek
Koordynator projektu Planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 „Wzgórza Bukowe”,
współautor planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”,
wieloletni pracownik Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, botanik, siedliskoznawca.

Artykuł pochodzi ze strony: Puszcza Bukowa

Bezmyślna zabudowa zniszczy przyrodęhttps://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/m6rT4MYFQ7CT8j9m2AEC_JakeGivens-Sunset-in-the-Park1.jpg?fit=1024%2C680https://i2.wp.com/czarnowo.com.pl/wp-content/uploads/2015/06/m6rT4MYFQ7CT8j9m2AEC_JakeGivens-Sunset-in-the-Park1.jpg?resize=150%2C150NieTakieStareCzarnowoArtykułyBinowo,Dobropole,Kołowo,Krzysztof Ziarnek,Natura 2000,Puszcza Bukowa,Szczeciński Park Krajobrazowy,Wzgórza Bukowe
Miasta się rozrastają, nowe domy wyrastają jak grzyby po deszczu, a ludzie rzadko patrzą na konsekwencje zmian, jakie to wywołuje w otaczającym nas krajobrazie. A konsekwencje mogą być bardzo niebezpieczne. Dzisiaj prezentujemy artykuł dra Krzysztofa Ziarnka o ryzyku, jakie niesie krótkowzroczne myślenie w planowaniu przestrzennym i o wynikającym z...